Đang gửi...

Chủ tịch HDQT Minh Trung Group ký kết hợp đồng với ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam