Đang gửi...

Chủ tịch Nguyễn Đắc Minh tiếp kiến chủ tịch quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân