Đang gửi...

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Tổng giám đốc Nguyễn Đắc Minh