Đang gửi...

TGĐ NGUYỄN ĐẮC MINH THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐÔ THỊ TÂN HƯNG

28/02/2019

Sáng ngày 23/2/2019, TGĐ Nguyễn Đắc Minh tham dự Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đô thị Tân Hưng tại số 5, Đường 30/4, Thị trấn Tân Hưng, Huyện Tân Hưng, Long An.

Công ty Cổ phần Đô thị Tân Hưng được thành lập năm 2013, giấy phép kinh doanh số 1101714901, cấp ngày 01-09-2013. Ngành nghề chính kinh doanh chính: cung cấp nước sạch; Dịch vụ quản lý thoát nước, công viên cây xanh, duy tu bảo dưỡng đường đô thị, vệ sinh môi trường, thoát nước và công trình đô thị.v.v.

Ông Nguyễn Đắc Minh được bầu là CT HĐQT nhiệm kì 2019 - 2024

Với sự nhất trí cao, ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đô thị Tân Hưng đã thông qua các nội dung quan trọng về nhân sự, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm  2 (2019-2024). 
Các nội dung quan trọng đã được Đại hội thông qua gồm:

  • Báo cáo của HĐQT năm 2018
  • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch cả nhiệm kỳ 2 (2019 - 2024).
  • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018
  • Thông qua danh sách bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 (2019-2024)

Về nhân sự, Đại hội đã thống nhất bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 gồm: Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Đắc Minh Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Đắc Trung và Bà Bùi Thị Đương. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 gồm:Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền Thành viên Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Hương Giang và Bà Bùi Duy Linh. 

Đại hội kết thúc và thành công tốt đẹp, báo hiệu một nhiệm kì mới với nhiều thành công mới, thắng lợi mới.